Journal Paper Journal Paper Information
Name Asif Inam
Co-Authors Sanober Kehkashan, Chen, Jianfang; Wang, Xinhong; Clift, Peter; Jalali, Bassem; Saleem, Monawwar; Aftab, Javed; Ji, Zhongqiang; Bai, Youcheng; Li, Zhongqiao; Haiyan, Jin; Li, Hongliang; Ran, Lihua
Department Maritime Research
Title OF Paper Holocene organic geochemical record from the Western Indus continental shelf (northern Arabian Sea)
Title Of Journal The Holocene
Paper Type ISI Index With Impact Factor
Impact Factor 2.547
Start Date 2020-03-01
Pages
Issue No
Volume No
DOI https://doi.org/10.1177%2F0959683620902213
Paper Status Published